Köpvillkor

1. INLEDNING 

Försäljningsvillkor gäller om inte annat överenskommits skriftligen. Bindande avtal om försäljning och leverans avslutas när köparen fått vår orderbekräftelse.

2. PRISER 

Priserna i orderbekräftelsen är baserade på aktuella priser för transport, tull, avgifter och valutakurser. Det finns reservationer om rätten att justera priserna vid förändringar av ovanstående. Alla priser är exklusive moms.

3. ANBUD 

Om inte annat anges i erbjudandet eller det återkallas skriftligt, är detta giltigt i 30 dagar från offertdatum.

4. ANBUDSBILAG 

Ritningar, beskrivningar, beräkningar och andra bilagor till anbudet är vår egendom och får inte lämnas ut till tredje part. Anbudsbilagor är endast för vägledning och är inte bindande i varje detalj.

5. LEVERANSTID 

Den angivna leveranstiden gäller från den dag Energy Rent AB får ordern. Leveranstider är preliminära och baseras på vår leverantörs uppgifter och leveranstid till sjöss och / eller landtransporter. Inträffar Force Majeure, förlängts leveranstiden motsvarande fördröjningen som Force Majeure situationen har skapat. Energi Rent AB frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador eller förlust som direkt eller indirekt orsakas på grund av försenad leverans, om inte säljaren har handlat med grov oaktsamhet. Köparens rätt att häva avtalet på grund av försenad leverans på grund av våra leverantörer, fraktbolag eller andra förmedlare avtalsförhållande, är villkorad att vi kan häva köpet hos vår leverantör. Energy Rent AB skall underrätta köparen om förseningar och varaktigheten i så god tid som möjligt.

6. FAKTURERING 

Fakturering sker vid leverans.

7. LEVERANSVILLKOR

Alla leveranser är ex.moms om inte annat överenskommits i anbudet.

8. FÖRSÄKRING 

Transportförsäkring tillhandahålls av köparen, om inte annat avtalats.

9. BETALINGSVILLKOR

Betalning skall ske netto pr. 15 dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits. Vid sena betalningar erläggs en förseningsränta.

10. ÄGANDERÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Energy Rent ABs egendom till dess att full betalning erlagts.

11. SÄKERHET 

Energy Rent AB förbehåller sig rätten att kräva säkerhet för fakturabeloppet. Sådan säkerhet kan krävas efter att ordern accepteras.

12. REKLAMASJON 

Klagomål på brister i produkten eller leveransen och som inte omfattas av garantin, se avsnitt. 13, skall göras skriftligen inom 2 dagar efter mottagandet av varorna. Energy Rent AB förbehåller sig rätten att reparera produkten eller ersätta med ett motsvarande. Men om säljaren har handlat vårdslöst, säljaren utan något ansvar för förlust eller skada som köpare tillfogas som en följd av felaktig hårdvara. Detta gäller även om köparen är ansvarig gentemot tredje person.

13. GARANTI

Garantitiden är 12 månader från leveransdatum. Garantin omfattar material, utförande och är begränsad till gratis reparation och utbyte av delar hos Energy Rent ABs verkstad under ordinarie arbetstid. Fraktkostnad, sjöfart och andra kostnader i samband med garantileverans, reparation och reguljär trafik omfattas av kunden. Måste garantiservice utföras hos kunden, betalas resor och uppehälle av kunden.

Garanti upphör att gälla om:

a) Det görs ingrepp i varorna utan säljarens samtycke.

b) Produkten skadas av felaktig användning / behandling.

14. PRODUKTANSVAR 

Energy Rent AB är ansvarig för personskada om det kan dokumenteras att skadan har orsakats av fel eller försummelse av Energy Rent AB eller någon som Energy Rent AB är ansvarig för. Energy Rent AB ansvarar inte för skada på fast egendom, personlig egendom eller indirekta förluster (rörelseförluster, utebliven vinst, etc.) Köparen måste presentera bevis för den skada han har lidit, och att Energy Rent AB är ansvarig. Varje påstående är i vilket fall som helst begränsas till 5% av produktens pris upp till 100.000, - och 2,5% av det överskjutande beloppet.

15. TVISTER

Eventuella tvister om tolkningen eller praxis av dessa försäljnings- och leveransvillkor kommer Energy Rent AB att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Förbehåll

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller pris.